ශ්‍රේණියක් ලබා ගැනීමේ ඩැනීස් රහස - 2022-02-23 15:13:13

කාලය : 03:52 අදහස් : 16700 ඉදිරිපත් : 2022-02-23 15:13:13
විස්තරය : මහාචාර්ය Avluv මහත්මිය පුදුමයට පත් වේ පාසල් ජෝක් ඩැනී පාඩම් නොකර තම පන්තිය අභිබවා යාම. ඩැනීගේ රහස සෑම පන්තියකටම පසු ඔහුගේ මහාචාර්යවරයා සමඟ ද්වේෂසහගතව ගෙන ඒමයි., 2022-02-23 15:13:13
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : ගුරුවරයා තෙත්
Tags: