අඩු විකුණුම් විකුණුම්කරුවෙකු අභිප්රේරණය කළ යුතුය - 2022-02-28 05:06:41

කාලය : 13:28 අදහස් : 19595 ඉදිරිපත් : 2022-02-28 05:06:41
විස්තරය : නැවුම් විකුණුම්කරුගෙන් පහත් චරිතයක් දුටු සේවායෝජක ඇලෙක්සිස් ෆෝක්ස් ඔහුට තම කාර්යාලයට පැමිණ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමට සහ ඔහුට පෙළඹවීම් කිහිපයක් ලබා දෙන ලෙස ඔහුට විශ්වාස කළේය., 2022-02-28 05:06:41
Tags: